F.A.Q.(Frequently Asked Questions) / Veelgestelde vragen

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Smits Schoenen / BySmits.com  
Jansstraat 8B 
6811GJ Arnhem

Bezoekadres: 
Jansstraat 8B, 6811GJ Arnhem 
T: 013-7200888
E: [email protected] 

KvK nummer: 9204640 
BTW nummer: NL006293505B01 Artikel 3 - Toepasselijkheid 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 


Artikel 4 - Het aanbod 
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
- de prijs inclusief belastingen; 
- de eventuele kosten van aflevering; 
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.Artikel 5 - De overeenkomst 
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 


Artikel 6 - Herroepingsrecht 
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
  • a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
  • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
  • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
  • d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten, waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 


Artikel 9 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 


Artikel 11 - Levering en uitvoering 
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 12 - Duurtransacties 
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 


Artikel 13 - Betaling 
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan na plaatsen van een bestelling. Dit kan via diverse online betaalmethoden, die automatisch in de afrekenproces zijn vermeld, worden gedaan in een beveiligde omgeving. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 


Artikel 14 - Klachtenregeling 
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 


Artikel 15 - Geschillen 
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. 
 5. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
 8. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 


Artikel 16 Cookie Statement
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.  

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op uw device. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. 

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.Artikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Hoe plaats ik een bestelling?

Kies je favoriete artikel uit. Selecteer de juiste maat en klik op 'in winkelmand'. Winkel vervolgens verder of klik op het winkelmandje rechtsboven op de pagina. Klik daarna op 'je gegevens' en vul je adresgegevens in. Daarna kies je of je de order thuis wilt ontvangen, op een ander adres, op een PostNL afhaalpunt of in een van onze winkels. Kies daarna een betaalmethode en klik op 'controleer je bestelling'. Hierna kun je al je gegevens en de bestelling controleren. Indien alles correct is, klik dan op 'afrekenen' en je wordt doorgestuurd naar een beveiligde omgeving van onze betalingsprovider MultiSafePay waar je je bestelling kunt betalen via iDEAL, creditcard, Paypal, VVV-cadeaukaart of Bancontact/Mister Cash.

Let op: alle artikelen die worden geleverd, komen uit de voorraad van onze winkels. Het is dus mogelijk dat schoenen gepast zijn en/of er in een van onze filialen op is gelopen. Alle artikelen worden echter nieuw in doos geleverd en aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen voor verzending.

In de saleperiode of bij artikelen uit onze outlet is het altijd mogelijk dat een artikel plots is uitverkocht of kleine mankementen vertoond. Wanneer dit het geval is zullen wij je hiervan z.s.m. op de hoogte stellen en je een vergelijkbaar artikel aanbieden in dezelfde prijsklasse of kunnen we het aankoopbedrag retour storten. 

Garantie

De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop
Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig gerepareerd of indien reparatie niet mogelijk is krijgt u een vervangend paar of in overleg geld terug.
Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn: slijtage van zolen en hakken, materiaal voorzien van lak of applicaties zoals pailletten/glinsters, kale neuzen bij kinderschoenen, kapotte ritsen en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar zijn.

Garantie
De artikelgarantie is geldig voor een specifieke periode vanaf de datum van aankoop. Bewijs van de aankoopdatum en de originele verpakking zijn een vereiste. bySmits.com zal een retour ontvangen artikel vervangen of repareren. De garantie wordt niet verlengd door vervanging of reparatie. bySmits.com is niet aansprakelijk voor, en dekt niet onder garantie, kosten verbonden aan het onderhouden van de artikelen.

Wat is de levertijd van mijn bestelling?

Wij streven er naar om je bestelling binnen 2 à 3 werkdagen te versturen.
Wanneer je je bestelling wilt afhalen in een filiaal, dien je rekening te houden met 6 à 7 werkdagen levertijd.
In de sale periode is door enorme drukte het tevens mogelijk dat je order pas binnen 5 tot 6 werkdagen wordt verstuurd.

Informatie over betalen

Hoe kan ik betalen
U kunt betalen met: iDeal, Visa, Mastercard, Paypal en onze Belgische klanten ook met Bancontact.

Hoe weet ik of de betaling is gelukt
Als u betaalt met iDeal of credit card dan ontvangt u direct na de betaling een bevestiging per e-mail. Mocht u deze niet binnen een uur ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Moet ik aan de postbode betalen
Nee.

Ik woon buiten de EU, moet ik dan extra betalen
Als u buiten de EU woont kan het zijn dat u douanekosten en importheffing (tax) moet betalen. Dit dient u af te rekenen aan het bedrijf (bijvoorbeeld Fedex) dat de bestelling aflevert. Zij regelen alle formaliteiten met de douane en belasting. Als u uw bestelling zakelijk koopt, dan kunt u vaak in uw eigen land de belasting terugvragen.

Wat is MultiSafePay?
MultiSafePay is een bekend bedrijf dat de betalingen voor ons, en veel andere webwinkels, afhandelt. Uw betaling wordt gedaan middels een veilige verbinding.
Meer informatie over MultiSafePay vind u hier: https://multisafepay.com/

Is het veilig om via deze website te betalen
In de URL balk van uw browser ziet u een "slotje" staan, dit is een teken dat er een beveiligde verbinding is. Onze medewerkers hebben geen inzicht in credit card nummers. Deze worden opgeslagen bij banken en MultiSafePay en niet in onze webwinkel.

Ik kan met mijn credit card niet naar een ander adres versturen
Afhankelijk van hoe vaak u bij ons heeft gekocht en wat de waarde van uw bestelling is, kan het zijn dat om veiligheidsredenen uw betaling met credit card wordt afgekeurd. U dient dan de bestelling te laten versturen naar hetzelfde adres als het adres van de kaarthouder. Ook kan het voorkomen dat als de zending wordt afgeleverd in een ander land dan waar de credit card geregistreerd staat, dat de betaling wordt afgekeurd. U kunt dan het beste voor een andere betaalwijze kiezen.

Mijn betaling is niet gelukt, wat nu?
Indien een betaling voortijdig wordt afgebroken of mislukt, krijgt u als service van MultiSafePay (meestal binnen een uur) een link per e-mail om de betaling alsnog te kunnen verrichten. 

Buitenlandse credit cards
Vanwege veiligheidsoverwegingen kan het soms zijn dat uw credit card geweigerd wordt bij het afronden van uw betaling. Dit heeft niets met u als persoon te maken, maar is een veiligheid die banken hebben ingebouwd. Online betaalverkeer word streng gemonitord.
Voor vragen kunt u altijd contact met ons of uw bank opnemen.

Kan ik later betalen in de winkel
De bySmits internetwinkel staat los van de winkel van Smits Schoenen. U kunt wel ruilen in onze winkel in Arnhem (Jansstraat 8b), maar kunt uw bestelling niet nadien afrekenen in de winkel. Online bestellingen worden enkel in behandeling genomen bij betaling vooraf.

Informatie over verzending: verzendkosten

Voor artikelen van €75,- of minder én artikelen die 49% of meer zijn afgeprijsd vragen we een verzendbijdrage van €6,95, tenzij samen gekocht met een niet afgeprijsd artikel boven de €75,-  (binnen Nederland).

Wij vragen onze Belgische klanten een bijdrage van €6,95 aan verzendkosten indien het orderbedrag €150,- of lager is én wanneer artikelen 49% of meer zijn afgeprijsd. 

Alle zendingen worden voorzien van een track & trace barcode verstuurd via PostNL.

Het is ook mogelijk om een bestelling af te halen in onze Smits Schoenen winkel. Deze optie vindt u onder 'Afhalen in de winkel' tijdens het bestelproces bij het invullen van uw gegevens.

Informatie over verzending: levertijd

U kunt uw bestelling binnen 1 tot 3 werkdagen verwachten
Dit geldt voor bestellingen binnen Nederland (m.u.v. Waddeneilanden), op werkdagen besteld en na ontvangst betaling.
Let wel: in de sale periode kan i.v.m. drukte de levertijd oplopen tot 4 a 5 werkdagen.

Als u voor de optie 'Afhalen in de winkel' hebt gekozen, kan het voorkomen dat de levertijd 4 à 5 werkdagen bedraagt.  

Hoe lang duurt het voordat het pakket wordt aangeboden na verzending

Nederland: meestal de volgende dag (m.u.v. het weekend) en binnen 3 dagen.
België en andere EU landen: over het algemeen binnen 5 dagen.
Buiten de EU: binnen 10 dagen.

Hoe wordt er verzonden
Onze producten worden verzonden met PostNL. Voor de meeste pakketten dient te worden getekend door de ontvanger. Er kan niet worden verzonden naar een antwoordnummer of naar een afhaalpunt van PostNL. 

Ontvang ik bericht als er wordt verzonden
Als het pakket ons magazijn verlaat, ontvangt u een bericht per e-mail dat uw bestelling is verzonden.
Deze bevat tevens een track & trace code waarmee de zending gevolgt kan worden.

Wat moet ik doen als het pakket niet is ontvangen
Vraagt u eerst aan uw buren of het pakket wellicht daar is afgeleverd. Het komt voor dat de postbode geen bericht achterlaat dat het is afgegeven bij uw buren. Mocht het pakket niet na de bovenstaande termijn zijn aangeboden, neemt u dan contact met ons op zodat wij een onderzoek voor u kunnen instellen. Vermeld a.u.b. altijd uw bestelnummer als u contact met ons opneemt.

Wat gebeurt er als ik niet thuis ben als het pakket wordt aangeboden
Indien u niet thuis bent bij het afleveren van uw pakket, ontvangt u een kaartje in de brievenbus van de PostNL bezorger. Hierop staat een `Niet-thuis-code`. Op de website van PostNL kunt u met deze code aangeven wanneer de tweede bezorging u het beste uitkomt. Het internet adres staat op de ontvangen kaart. Mocht u dan ook niet thuis zijn, dan kunt u het afhalen op het postkantoor met een afhaalbewijs van de postbode. Het adres van het postkantoor staat op het afhaalbewijs dat u ontvangt van de postbode. Let er wel op dat u zich moet legitimeren bij het afhalen. U dient het pakket overigens wel binnen een week af te halen.

Tip! U kunt ook een ander afleveradres opgeven tijdens het bestellen, bijvoorbeeld van uw werk.

Kan ik het afleveradres achteraf wijzigen
Na het afronden van uw bestelling kunt u het afleveradres niet meer wijzigen. Neemt u bij wijziging spoedig, bij voorkeur telefonisch, contact met ons op.

Kan ik de bestelling komen afhalen
Ja, je kunt aangeven als je je bestelling wenst af te halen in het bestelproces via de website. Je dient de bestelling dan wel direct online te betalen.

Wat als de verpakking is beschadigd
Afhankelijk van de beschadiging kunt u of de bestelling weigeren bij de postbode, of een aantekening maken bij de postbode bij aflevering. Mocht het artikel zelf ook zijn beschadigd, neemt u dan direct contact met ons op.

Wat zijn de verzendkosten?

Voor alle bestellingen met een totaalbedrag boven €50,- betaal je geen verzendkosten. 
Voor bestellingen van €50,- of lager, vragen wij een bijdrage van €6,95 portokosten. 
Let op: voor artikelen die zijn afgeprijsd, worden ook verzendkosten in rekening gebracht.

Alle zendingen worden voorzien van een Track & Trace code verstuurd via PostNL.
De Track & Trace code wordt automatisch per e-mail naar onze klanten verstuurd op het moment van verzenden. 
 

Hoe kan ik mijn bestelling betalen?

Je kunt bij ons online betalen door middel van iDEAL (online betalen via je eigen bank), VISA, Mastercard, VVV-cadeaukaart, de Webshop Giftcard en Paypal. Onze Belgische klanten kunnen ook betalen via Bancontact / Mister Cash. Daarnaast is het sinds kort mogelijk je VVV-cadeaukaart te verzilveren online. Indien je een VVV-cadeaukaart gebruikt als betaalmiddel, wordt het aankoopbedrag bij een eventuele retour teruggestort op je VVV-cadeaukaart. Bewaar deze dan ook goed. Alle online betalingen worden verricht via een beveiligde verbinding van MultiSafePay.

Het is niet mogelijk je bestelling achteraf te betalen.

Ik wil mijn bestelling ruilen en/of retourneren. Hoe doe ik dit?

Bekijk de mogelijkheden van ons retourbeleid.

Accepteren jullie de VVV-cadeaukaart?

Zowel online als in onze fysieke winkels is het mogelijk om met een VVV-cadeaukaart te betalen. Indien je een VVV-cadeaukaart gebruikt als betaalmiddel, wordt het aankoopbedrag bij een eventuele retour teruggestort op je VVV-cadeaukaart. Bewaar deze dan ook goed. Andere tegoedbonnen zoals Fashioncheques zijn helaas niet mogelijk. Aankopen in onze webshop kun je naast de VVV-cadeaukaart betalen met iDeal, creditcard, Paypal of Bancontact/Mister Cash. Tevens dienen alle aankopen direct te worden voldaan en is het niet mogelijk achteraf te betalen na ontvangst. 

Mijn favoriete artikel is niet meer in mijn maat beschikbaar. Kan ik deze toch nog bestellen?

Stuur een mailtje naar onze online klantenservice en wij geven je zo spoedig mogelijk uitsluitsel. Het is altijd mogelijk dat een artikel, kleur of maat nog zal worden aangevuld of dat we de mogelijkheid kunnen nagaan of deze na te bestellen is bij de fabrikant.

Hebben jullie een bepaald artikel in mijn maat op voorraad in een van jullie winkels?

Bij ieder product vind je onder de beschrijving een tabel waarbij je de gewenste maat kunt selecteren om te zien of deze op voorraad is in de winkel. Het kan voorkomen dat er op dit moment een verkoop plaatsvindt, waardoor de weergegeven voorraad in een winkel kan afwijken. Als je op zoek bent naar jouw favoriete artikel of wilt weten of je maat daadwerkelijk op voorraad is in een van onze winkels, dan kun je het beste direct telefonisch contact opnemen met het filiaal. Zij kunnen meteen zien of het artikel aanwezig is en het eventueel apart houden voor je (m.u.v. onze sale periode). Let op: niet iedere winkel heeft eenzelfde collectie. Het kan dus zijn dat de gewenste keuze niet op voorraad is in de betreffende winkel. Onze filialen zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar. Klik hier voor de contactgegevens van onze filialen.

Kan ik mijn bestelling ook afhalen?

Je kunt je bestelling in een van onze filialen afhalen (m.u.v. onze shop-in-shop in Bavel en Sevenum). Tijdens het afronden van je online bestelling heb je de mogelijkheid te kiezen voor de optie 'afhalen in de winkel'. Op het moment dat je bestelling klaar staat in het gewenste filiaal, ontvang je per mail een afhaalbewijs die je mee dient te nemen naar de winkel bij het afhalen van je bestelling. Houd er wel rekening mee dat het afhalen in de filialen langer kan duren dan bezorging bij je aan huis. We hebben ongeveer 4 tot 5 werkdagen nodig voordat je bestelling in het filiaal klaar staat (in de saleperiode kan dit ongeveer 2 werkdagen langer duren). 

Wil je liever een artikel reserveren in onze winkel zonder een online betaling, dan dien je zelf contact op te nemen met het gewenste filiaal. Voor alle contactgegevens van de filialen klik hier (in de saleperiode is het niet mogelijk artikelen te reserveren i.v.m. enorme drukte).

Hoe kan ik de juiste maat van mijn schoenen bepalen?

Iedere schoen valt anders daarom proberen wij in onze productbeschrijvingen zo goed mogelijk aan te geven wanneer een product groter, kleiner, breder of smaller valt. Dit advies krijgen wij van onze collega's in de winkel en het gros van onze passende klanten. Ook is er een algemeen maatadvies beschikbaar.

Kan ik mijn bestelling nog annuleren?

Indien je je bestelling wilt annuleren, verzoeken we je zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen. Als de bestelling al verzonden is, kunnen we deze helaas niet meer annuleren.

Verzenden jullie ook onder rembours?

Wij verzenden helaas geen artikelen onder rembours.

Hoe kan ik het beste contact opnemen met Van Arendonk?

Indien je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 09.00 - 17.00 te bereiken via 013-5427772, [email protected] of vul het online klantenservice contactformulier in.

Wat zijn de algemene voorwaarden en condities?

Ik wil mijn bestelling ruilen en/of retourneren. Hoe doe ik dit?

Bekijk de mogelijkheden van ons retourbeleid.


Top
home Home cart Winkelwagen